Bestuur

De bestuurder van Meerwerf is de heer Dennis Burger.
De missie en visie van onze organisatie staat beschreven in ons Koersplan 2020-2024. De bestuurder geeft sturing aan de beleidsvorming en de uitvoering daarvan op onze scholen. Belangrijke gesprekspartner bij deze beleidsvorming is het directieberaad van Meerwerf. Tevens geeft de bestuurder leiding aan het personeel van het Bestuurskantoor. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van onze stichting en is werkgever van het personeel dat bij Meerwerf in dienst is.
De bestuurder voert regelmatig overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over het voorgenomen beleid. Daar waar voorgeschreven wordt de GMR om advies, c.q. instemming gevraagd. Tevens vertegenwoordigt de bestuurder Meerwerf bij overleg met externe partijen. 

Als openbaar onderwijs blijven we altijd een speciale relatie met het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Den Helder houden. Tweemaal per jaar informeert de bestuurder het gemeentebestuur over relevante ontwikkelingen binnen Meerwerf.