Bestuur

De bestuurder van Meerwerf is de heer Dennis Burger. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van Meerwerf (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). De besturingfilosofie van Meerwerf kenmerkt zich door de waarden verbinden, inspireren, vertrouwen, ambitie en samen met Den Helder.  De missie en visie van onze organisatie staan beschreven in het Koersplan 2020-2024. Regelmatig spreekt het bestuur met de schooldirecteuren om richting te geven aan het beleid en zich goed op de hoogte te stellen van het werk op de scholen van stichting Meerwerf. De bestuurder zet het strategisch beleid voor de stichting uit en zorgt voor voortdurende impulsen en beleidsontwikkelingen voor het onderwijs op de scholen.

De bestuurder vormt een belangrijke schakel met de omgeving in Den Helder. Hij onderhoudt de contacten met het lokale en regionale onderwijsveld en de gemeentelijke politiek. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de vele samenwerkingspartners.  Hij vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst binnen de door het bestuur gestelde kaders. De bestuurder is bereikbaar via bestuur@meerwerf.nl 

In een managementstatuut is weergegeven welke en hoe de bestuurlijke taken en bevoegdheden aan beleidsmedewerkers en schooldirecteuren zijn gemandateerd.

Stichting Meerwerf onderschrijft de Code Goed Bestuur, vastgesteld door de PO-Raad. Wij hanteren de uitgangspunten van de code bij het dagelijkse werk en gaan op verantwoorde wijze om met de vrijheid die deze code biedt. Wij streven ernaar dat het gestelde in deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast binnen de scholen op basis van de wet. Zie de pagina Code Goed Bestuur.