Medezeggenschap (GMR)

In het onderwijs is medezeggenschap geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Iedere Meerwerf Basisschool kent zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel de ouders van leerlingen, als de personeelsleden van de school vertegenwoordigd. De directeuren van onze scholen informeren hun medezeggenschapsraden over hun schoolbeleid. Bij een aantal onderwerpen is er sprake van advies- of instemmingsrecht. Hoe en wanneer dit plaatsvindt staat omschreven in het Reglement Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt op iedere school ter inzage.

Op bovenschools niveau kennen wij een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit 8 personen: vier ouders van leerlingen en vier leerkrachten. De ouders in de GMR worden gekozen door de oudergeledingen van de MR’en van de scholen en de leerkrachten in de GMR door de personeelsgeledingen van deze MR’en. De GMR houdt zich bezig met de beleidsonderwerpen, die de totale organisatie van Meerwerf Basisscholen aangaan. Daarbij informeert ons bevoegd gezag de GMR over de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid voor de gehele organisatie. Ook hier kan sprake zijn van advies- of instemmingsrecht. Hoe en wanneer dit plaatsvindt staat omschreven in het Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt op het bestuurskantoor ter inzage.

De overleggen van de MR’en met de schooldirecteuren en de overleggen tussen GMR en bevoegd gezag vinden plaats in alle openheid. Al deze overleggen zijn openbaar. Door uitwisseling van standpunten en ideeën is dit de plek waar partijen elkaar informeren en – indien nodig een standpunt ten opzichte van het voorgenomen beleid formuleren.