Raad van Toezicht

Meerwerf is lid van de PO-Raad. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO Raad is van toepassing op de wijze waarop Meerwerf Basisscholen wordt bestuurd. Een belangrijk onderdeel van de Code vormt de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De taken van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de gemeente Den Helder - realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde beleid en stelt op deze wijze de Raad van Toezicht in staat haar toezichthoudende rol in te vullen. Op zijn beurt verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de hoofdlijnen van beleid aan iedereen die betrokken is bij Meerwerf Basisscholen.
Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, goedkeurt.

Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Den Helder, op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • mevrouw M.E. Rompa- Kunst (interim voorzitter)
  • mevrouw S. Bouchibti
  • dhr. J. Schrevel
  • dhr. J. Emmerik
  • mevrouw M. Sonneveld

Werkzaamheden Raad van Toezicht
Het aantal reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht bedraagt zes maal per schooljaar. In deze vergaderingen informeert de bestuurder de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid in de afgelopen periode. De Raad van Toezicht kan de bestuurder daarbij van advies dienen. In deze vergaderingen neemt de Raad van Toezicht tevens besluiten over onderwerpen, die aan de Raad zijn voorbehouden. Daarnaast kunnen incidentele bijeenkomsten plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de hand van een thema. Ook zijn er aparte bijeenkomsten van de diverse commissies.
Twee maal per jaar pleegt de Raad van Toezicht overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Meerwerf.

Werkgeverschap
De Raad van Toezicht kent één werknemer, namelijk de bestuurder; de Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurder te benoemen en te ontslaan. Met de bestuurder worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd.

Overig
De Raad van Toezicht is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. (VTOI). De leden van de Raad van Toezicht maken gebruik van de educatiemogelijkheden van de VTOI alsook van andere deskundigheidsbevorderingskanalen.