Openbaar onderwijs

De kernwaarden van het openbaar onderwijs van Meerwerf Basisscholen vormen samen de breed gedragen onderwijs- en ontwikkelvisie ‘Openbaar onderwijs van en voor de samenleving’.

Onze kernwaarden zijn:

  • Vrijheid
  • Gelijkheid
  • Participatie
  • Diversiteit

Vrijheid 
We leren kinderen in vrijheid te denken, eigen keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. Het erkennen van ieders identiteit, ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid, laat elk kind vrij zichzelf te zijn. Kinderen hebben een eigen mening. We moe ­ digen kinderen aan hun mening te delen en elkaars mening te begrijpen. Door te luisteren, rekening te houden met elkaar en bewust te zijn van wat jouw handelen betekent voor een ander en jouw omgeving. We stimuleren kinderen zelfstandiger te zijn en laten hen in een vertrouwde, positieve sfeer opgroeien en worden tot wie zij willen zijn.

Gelijkheid 
Iedereen is gelijkwaardig. Ongeacht de verschillen die bestaan in uiterlijk, karakter of afkomst. Elk mens telt, elk mens wordt gewaardeerd en elk mens heeft dezelfde rechten en plichten. Een Meerwerf -basisschool geeft iedereen de ruimte zichzelf te zijn of te worden en erkent de eigenheid van elk kind en elke medewerker. Gelijkheid draait om wederzijds respect en het erkennen van ieders identiteit. Samen creëren we een plek waar discriminatie niet bestaat en kinderen als gelijken worden behandeld. Samen werken we aan een eerlijke en rechtvaardige maatschappij.

Participatie 
Door deel te nemen hoor je ergens bij en heb je invloed op je eigen leven én dat van een ander. Meerwerf ­Basisscholen maakt kinderen betrokken en helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden om hun hele leven betrokken te zijn en blijven. Op het gebied van maatschappelijke, culturele en sociale participatie, maar ook later in het leven bij deelname aan de arbeidsmarkt. We leren van elkaar, we helpen elkaar, we geven om elkaar en we blijven bij elkaar. Participatie vraagt om nieuwsgierig, onderzoekend en ondernemend zijn. Zo leer je de wereld om je heen kennen en begrijpen. Juist doordat die wereld altijd in beweging is, stimuleert Meerwerf een leven lang leren.

Diversiteit 
Diversiteit betekent verscheidenheid. Elke Meerwerf-school en -klas is een unieke samenleving. Een plek waar geen scheiding bestaat. Niet in wonen, niet in werken en niet in onderwijs. Onze scholen vormen één plek, voor alle achtergronden. Diversiteit is zichtbaar binnen Meerwerf; onder de leerlingen, maar ook onder personeel. We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren dat iedereen anders doet, denkt en gelooft. Door kinderen met en van elkaar te laten leren, kennen en vertrouwen zij elkaar. Samen bouwen zij aan het Den Helder van de toekomst. Deze toekomst begint in onze klas.