Wetgeving

Op Meerwerf Basisscholen is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) van toepassing. In de WPO is de Kwaliteitswet verwerkt. Deze wet legt de Bestuurscommissie de verplichting op tot het opstellen van een Schoolgids, een Schoolplan en een Klachtenregeling:

Schoolgids Hierin beschrijft de school ten behoeve van de ouders van de leerlingen de onderwijsinhoud, de doelen, de uitgangspunten en de organisatie van de school. De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Op de websites van de afzonderlijke scholen treft u een link aan naar de Schoolgids van de betreffende school.
Schoolplan Hierin legt de school ten behoeve van de Rijksinspectie verantwoording af over het gestelde in de Schoolgids. Ook wordt het schoolbeleid voor de komende vier jaren beschreven.
Leerplicht Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.
Lees verder......
Rijksinspectie Is de landelijke instantie die namens het Ministerie van Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.
Lees verder......
Klachtenregeling Hierin wordt aangegeven op welke wijze de school omgaat met eventuele klachten van leerlingen, ouders van leerlingen of personeelsleden. In Den Helder maken alle scholen voor primair- en voortgezet onderwijs gebruik van dezelfde klachtenregeling.